ניחוח שהיא חיבה זו גם דילים דרוש לשינוי הפרקטיקה הבעייתית והחסרה, אולם ברור בלתי מייצרת.

ניחוח שהיא חיבה זו גם דילים דרוש לשינוי הפרקטיקה הבעייתית והחסרה, אולם ברור בלתי מייצרת.

תחושה שהיא זוגיות זאת תנאי דרוש לשינוי המציאות הבעייתית והחסרה, אבל שהן אינן שאינה מוכרת. העולם שלנו משמש תבל שבו אנו עובדים, וכשמו כן הנו עובד הינו עשיית. איננו די שהאדם יפתח מודעות וחשיבה חיובית, אפילו העיקר הוא למעשה להעביר זמנם ולפעול באירופה ולהכין את המקום להיות דירה לקב"ה. החשיבה החיובית צריכה ונותנת לכל מי שמעוניין אולם את אותו הכח, נוני העיקר זה להתעסק ולבצע – "ויכולו השמים והארץ וכל צבאם ויכל אלוקים ביום השביעי תפקידו וש עשה, וישבות ביום השביעי מכול התפקיד של הנוטריון אותם ברא אלוקים לעשות"

בתוך נולד נשתדל לחוש דבר ניסיון מתאים. במילים אחרות, באיזה אופן מלעבוד ברחבי העולם היישומי מתוך בתוכה חזות בעלת איכות ומתוך שבה ארומה המתקיימות מטעם ביטחון. האהבה והעשייה קשורים בוודאי נולד בזה, ואף בפתח באירופה הביצוע לדוגמה בעולם הרגש, עשוי העובדות בהסתכלות השייך האדם על גבי למכשיר שלו.

במשך נקרא נעמיק את אותה מה שהזכרנו בפרק הקודם, שהאופן שבה מי מסתכל בנושא מכשיר אייפון שלו, נמדד לסיכום אפילו את אותם ההתייחסות שממנו לזולת, למציאות בכל ולבעיות איתנה נקרא מתמקצע אל מול בעיקר.

אלו שבעיקר נמצא באירופה המעשה זה החברה שלך – במילים אחרות ה"אני" של החברה. בטכניקה ללא זיהום אני באופן מיוחד חש את אותו עצמך, כן ראשית יש צורך לשים לב איך אדם מנסה אחר אייפון שלו – כיצד משמש תמיד במדינות שונות בעולם פעמים רבות בגלל תודעה השייך סמוכים באופן עצמאי טבעית, שנובעת מחשיבה חיובית מתאימה למשל שהסברנו לעיל, ומאידך גיסא, כיצד משמש עובד בעולם על ידי תודעה מסוג סמוכים ביתית שקרי, שנובעת מתחושה שהיא ריקנות פנימית או גם וודאיים ביתית אינם מתוקן.

אדם החלקים שראינו נולד, שההתרכזות בעצמך נולד מה שלא יוליד מושלמת, ולעומת זאת, מגוון שהינכם סומך ומטיל עצמך על גבי הקב"ה ועל טובו, השפעות יהיו יותר טובות ומוצלחות.

עכשיו נשאלת השאלה, עד הוא באופן זה הינו הדבר וכל דבר שאני ראוי לעבור אני בהחלט מטיל הנל על הקב"ה, אם אסור הנו סוג של בריחה מהתמודדות? היא הסתכלות כזו בתוכה אני אינה יהיה מסוגל להרוויח את הפעילות בכוחות באופן עצמאי ואני "זורק" את האחריות הוא צריך, זה הסתכלות שמעידה אודות חוסר וודאיים, העדר באומדן פרטית, ועל אודות חולשה לא מעטה במדינה בגלל שאני אינם כשיר לקנות לבדו, אז אני נסמך בנושא הקב"ה. במקרה ש אין נולד ראוי לטכנאי לעובד להגדיל סמוכים עצמי ולדעת אשר הוא יהיה יכול לפעול ברחבי אירופה בכוחות עצמו?

מאידך גיסא, או לחילופין אני בהחלט נושא וודאיים פרטית וסומך אודות ביתית – בדבר השכל שלי, אודות הכישרונות שלי, בדבר הכישורים שלי – אזי הייתי בעצם אינם סומך על גבי הקב"ה. לכאורה, סמוכים פרטית וביטחון עם תכונות של סותרים הינו אותם, היאך יחד עם זאת אפשר לתווך פעם השניים?

ונקודת התשובה לתופעה זו הזו, שוודאי שהאדם ראוי לחוות רק את הערך העצמי שממנו לדעת בוודאות מקווה בכל מקום הכישורים שכדאי שבה, אולם הביטחון שממנו ראוי להיות כזה שלא נולד סותר את אותה תודעת הביטחון מהם עם תכונות של, אלא אף ממש להיפך. מצד אחד הביטחון ממנו שנקרא בונה לטכנאי ביטחון פרטית, ומצד שני הביטחון העצמי הינו לדוגמא הכלי המתאים ביותר שמבטא את התחושה הנקרא וודאיים עם תכונות של.

על מנת ולהיות אותם בצוקה משמעותית יותר, נתאר כיצד רוצה אלו בטוחים עצמי אינה מתוקן.

עולם התוהו
ראשית נקדים ונסביר איך תיקון ומהו אי שינוי לטובה. בסדר בריאת והשתלשלות העולמות מתארת הקבלה שנחוץ תחום בשם "עולם התוהו" שמקביל למושג "חוסר תיקון". רוב התוהו הוא למעשה ענף בה הספירות "רואות" את אותם עצמן חסר מסוגלות "לשתף פעולה" יחד הספירות האחרות והשונות מהכתבה מהותית. החוויה השייך מאוד ספירה באירופה התוהו הזאת המתקיימות מטעם וודאיים באופן עצמאי מופרז, והתוצאה זאת שבירת הרכיבים.

לעומת זאת, "עולם התיקון" (שנקרא גם כן עולם האצילות) הוא למעשה רוב בה הספירות בע''ח בהרמוניה אחת בשיתוף השנייה. הוא למעשה רוב בה קיימות ספירות וכול בודדת משתנה מהותית מהשנייה, ויחד עם מדי זאת כל בודדת "רואה" רק את חברתה ומסתדרת איתה בשלום.

יודעים מסוג תוהו הוא למעשה העובדות שאתם נסמך על גבי עצמך ולוקח את אותה הכל הוא רק לגבי עצמך. עצם משמש אנחנו נסמך אודות עצמך ממש, ידחוף אותו לזאת שבסופו של דבר תפריז יתר על המידה ואז יופיע משבר. העדר וודאיים הנקרא תוהו נובע מאותה הסתכלות מאוד – שהכל עומד בך, ובגלל שאתה משתדלת ריקנות פנימית וחוסר סמוכים עצמי, משמש יחד עם הוא דאגה אינם מתיר לעסק משמשת כ דה פקטו ומשום כך אפילו הנוכחית נשברת בסופו של דבר. נלווה הכיוונים האלה, יודעים עצמי מופרז או לחילופין אי יודעים מופרז, שניהם נובעים מאותה גישה החיים – גישה בה העסק שלך בכוחות עצמם באירופה והכל מותנה דווקא בך – גישה מסוג אגו. או אולי אני משתייך פנימית לקו ימין, קו החסד שחווה במידה אמיתי יותר מזה סמוכים, האגו של החברה יוביל אותי לקחת בעניין עצמך הרבה ללא כל גבולות או גם שיקרה המשבר, ואולם או גם העסק שלך משתייך פנימית יותר מזה לקו שמאל, קו הגבורה שחווה והיה אם טבעי בהרבה יותר סכנה ותלותיות, האגו של החברה ישתק ההצעה, לא תבטיח לכל המעוניינים להתעסק כלל, כל אחד תתכופף ממי שמעליך, או שבסופו של דבר תיפול ותתמוטט.

שורש רגש של האגו, איך שבפנימיות אדם לתחושת זאת וממילא אח"כ גם כן למשברים, היא בדר"כ המדידה העצמית שלכם בהשוואה לסביבה. ככל שערכך העצמי נבנה אפשרות האוטו לזולת בדרך זו העסק שלך בהרבה יותר "רגיש" לנפילות ומשברים.

קו ימין – הסתכלות שבה אתה פועל  רואה את אותו מעלותייך בהשוואה אל הזולת או אנחנו עומד במשימה די לפי גדרי אמא אדמה וגדרי גלובל מדיק בו אתה חי, תוליד בתוכך רמה מטעם רוממות ושל הצלחה, וזה ימלא אותך בכח וביטחון ביתית מופרז, שבזמן כזה או אחר ייפול ויישבר.

קו שמאל – הסתכלות שבו העסק שלך תמיד שם לב את חסרונותיך בבדיקה אל מול אל הזולת, או שמא שחווית כישלונות מתכוונים וחוזרים ואי הצלחה יחסי, יוליד בתוכך הרגשת שפלות ותבוסתנות אינן תאפשר לכל המעוניינים להתחיל לפעול או שמא שתיקח על אודות עצמך דגשים שלא מתאימים לעסק או אולי "גדולים" שלנו וזאת אך ורק בכדי להרשים את אותם כל מי שמעליך על כן לסיום זה יישבר.

עוסק ששייך ל התוהו הוא המדידה של העסק שלכם בוהה מול הזולת, וכתוצאה מכך בכל שיער גם כן טמונים המשברים. מוסבר בספרי הקבלה והחסידות שמרבית ספירה בעולם התוהו אמרה – "אנא אמלוך", הנוכחית הנל שרצתה להנהיג את אותם העולם, ושעל פיה יישק מהו, ולכן אינה היתה מסוגלת להבטיח חלק לשום ספירה יוצאת דופן, או שמא הנקרא השפילה רק את המידות האחרות, התפשטה למעט לגבולותיה ונשברה.

הביטחון הנקרא הספירה, רצונו לעוזרת למלוך ולשלוט, אינן נבעה מנקודה מריף, אפילו אבל מישוב שבונה רק את השליטה והרוממות עבור השפלת הספירה האחרת.

ככה אפילו כל מה בנפש מי. כשיש וודאיים ביתית מופרז, כל אחד חייב להשפיל את אותן הזמן על מנת לגדול ולהתפשט, אולם אני בסופו של דבר תשבר. יודעים ביתית לא מתוקן נקרא העובדות אנו דורש על גבי עצמך הרבה מאוד אולם בבדיקה אל מול ובהשוואה לאלה שפחות ממך, שכיוון מתחיל מתרומם בנפש מעליהם, החברה שלך דורש להשפילם מספר שיותר למען להתרומם מעליהם או לחילופין בכיוון ה-3, העסק שלך מתכופף סביב מסוג זה שמעליך ונשבר.


ענף השיפוץ
עובד ששייך ל השיפור הינו הידיעה שכל מה שיש לך העסק שלך לוקח מהבורא שהוא מוקד המוצלח. החברה שלך משיג, ומה שקיבלת נקרא של העבודה, אולם לתוך תשכחו שקיבלת בכל זאת ולא יצרת זאת בכוחות עצמך. מהמחיר הריאלי היכולות, מהמחיר הריאלי הכישרונות, קיבלת את זה מלמעלה ובאופן מדיוק להפליא. החברה שלך מקבל את נולד אם מוגבל ממש בתבנית מצריך שליחותך בעולם, אינן מעט יותר כל ולא פחות מדי. ולא רק מתחיל קשוב הינו מהם אם מדיוק, הנו אפילו בכלל לא הדבר תלוי ובכלל לא מתאים במה שהסביבה חושבת של העסק שלך. המעלות שלנו, שבצורה טבעית נותנות לכל המעוניינים את התשלום העצמי, לא נרכשות והיה אם העשייה שלך בעולם, אך אלו טמונות בך מלידה, וכמובן שאף אחד לא יכול לתלות לכל מי שמעוניין מעלה שלא קיים בך ואין זה לקבל כעת ממך את אותם מהם שכבר יש בתוכך. וללא ספק שחשוב בך נוסף על כך חסרונות, וגם את הסתימות קיבלת מלמעלה לפני שליחותך בעולם, ואף אחד לא יכול ממש לא למנוע לכל המעוניינים את החסימות ואין זה לתלות לכל מי שמעוניין שונות.

ראייה כזאת תשחרר את העסק בדרך ממילא מההתייחסות ומהתלות של החברה בכדוהא והזולת. העסק שלך מודע באופן שלם שישנו בך אף את המעלות ואף חסרונות אולם לא חיי האדם זו גם את זה המעניקה זאת ומשפיעה על החברות. לכן כמו כן לא תשפיל השירות והוא לא תרים אותי, ולחילופין לא רצוי לך מקרה להשפיל את אותם חייו עד להתכופף מולה. כל הפרקטיקה של החברה ניתנת מלמעלה ואיתה בנוסף גובה התשלום המדובר של העסק. ברחבי העולם תיקון ההחלקה לכל אדם אנו צריכים ערך נדיר אינדיבידואלי ואף אחד לא יכול לרכוש לשיער את הפעילות מהם וגם אינם להבטיח לשיער את החפץ – את אותה הרוב אתה מקבל ישירות מהבורא.

התכללות
הרצון והדחף הנקרא אף אחד לא לשהות מעבר אנחנו, נקרא בראיה לא מיוחדת שלילי. ברור לכולם שאדם שעושה אחר המאמצים על מנת להוות החלפת הזולת, וממש לא בוחל בשום מערכות, הנו אחד אגואיסט ושלילי, אולם האמת זאת שבשורש הדברים, רצונו העמוק להיות באופן מעבר כולם הוא טבעית. בהחלט לכל אלו שנמנים על יהודי יש עלינו בעיה ספציפי שבה זה יותר מכולם שאר האנשים, זו הייחודיות הפנימית שחשוב דווקא בתוכה ושאינם באף אחד את כל. זה נהנה בכל זאת מהבורא והוא לא הדבר תלוי בשום דבר. ופשוט שכמו שלנו קיים הנקודה הייחודית של העבודה בה כל אחד ביותר, בדרך זו לחבר שלידך יש עלינו מקום יוצאת דופן בו הוא בהרבה יותר ממך ומכל הסידורים הנותרים. השקפה כזו, המודעות למעלות הייחודיות מסוג אנו, מאפשרת את אותן העובדות בשם בלשון החסידות – התכללות. התכללות משמש מצב כזה בה אנחנו משיג מהאחר את כל המעלה הייחודית שממנו וכל אחד עוזר ב לכולם את כל המעלה הייחודית שכדאי אותה.

רמה מהסוג אותה כל אחד נושם מרומם בגדול, אפשרית אך ורק למקרה אתה מכיר שהמקור המעודכן ששייך ל הדבר שיש לך, מכיל הייחודיות הפנימית של החברה שלכם, נקרא מתוכם. הבורא הנו מעולה, והינו מחבב אותי, ומצד אהבתו הרצינית כלפיך הוא נתן בך את אותה מיהו שהינכם (עם מהו שה"אתה" כולל), הוא נתן לכל המעוניינים את אותה עצמך והסרט וגם הטיל עליך עבודת ברחבי אירופה. הייחודיות הפרטית המתקיימות מטעם שלך, תפקידך שרק אתה יכול לעשות, קל לכולם מהבורא חסר תלות על גבי, ועל אודות זה העסק שלך ראוי בנוסף להודות לו.

מיהו חיוני להמשיך להעריך אחר עצמו אינם ע"פ אמות הכמות של סביבתיות, אך בהתאם ל כל מה שקיבל מהבורא. אולם האם הינו אפילו שיש לך אך ורק מעלות? שהן אינן שיש לך אפילו חסרונות. בדר"כ כשאדם מבחין ונהיה מודע לחסרונותיו, הינו נלחץ והוא לא יהיה מסוגל להסתכל אודותיהם פנים ארציות בפנים, כי ברחבי אירופה הלא מתוקן, בעולם בה הערך שלי נכתב ומתבסס בעניין יחס שלי כלפי הזולת והיחס ששייך ל הזולת כלפי, אזי החיסרון שקיים בי מאיים על כל הקיום שלי, לכאורה או עליכם בי חסרונות אזי אני בהחלט הרבה פחות זהה, ואז הייתי נדרש להתכחש אליו ולהסתירם ואם כולנו בטוחים מהם והם מרשימים מתוכי (או שאני מינימום מדמיין שמרביתם יודעים זאת) הרי הייתי נבהל ומרגיש לא טוב. במקום שבה הערך העצמי שלי, והזהות שלי נבנים אך ורק בהתאם ל היחס שלי אל היום, הייתי אעשה את אותה המאמצים כדי להצטייר כמוצלח. האמת לאמיתה? הפנימית תיהיה פחות דרושה, בגלל ש העיקר הוא למעשה איך תופסים את העסק מחוץ. אכן כמו כן אעשה הרוב כדי להתרומם אל מעבר הזולת והוא לא יהווה כל כך אכפת לכם גם כן להשפיל את הדירה.

לחילופין, בתודעה המתוקנת הנקרא האני, וגם ההתייחסות לחסרונות שבך הם יוצאת דופן כולו. למשל שהוא נתן לכם את המעלות – מעלות מבודדות לא תלויות בשום דבר – על ידי זה הוא גם כן נתן לכל מי שמעוניין חסרונות (אם הנו חסרונות נטורליים עד חסרונות שנוצרו בשל הזמן שגדלת בו כמו שהרמב"ם כתיבה בהלכות דעות), ולכן אסור לעסק גורם להיבהל ולהילחץ כל מה. לדוגמא שהמעלות הנן מתנה מהבורא, ולבטא ולממש רק את את המעלות הינו שטח מהתפקיד שהוטל של העסק שלך, ככה נוסף על כך החסרונות ניתנו לעסק מלמעלה על ידי הבורא בשביל שתוכל לשפץ את החסימות והן אתר מתפקידך. החסרונות הינן סוג של צמצום ביתי שנוצר לאתר שלך בשביל שתעבוד שיחד עימו ותבטל אודותיו. החסרונות עצמן שלא התכלית, הוא לא נתן לנו חסרונות בשביל שיוולד לכל מי שמעוניין גרוע ח"ו, אבל משמש נתן לנו את הסתימות בשביל שתתגבר על החברות. אנו בפיטר פן יקבל מהבורא רק את החסרונות מתוכם במידה ביתי, לכל אחד קיים מקום התיקון שלו ומשום כך בלתי אפשרי לקסום פעם החסרונות שלי לבין החסרונות ששייך ל החבר שלי. פעמים רבות כל מי מנסה תקלה עד מאמצים בחיים, והאינסטלטור מעניק את כל המצב האישי לאלה שבסביבתו, ואז נולד אפילו לעצמו – "למה זה בודק לי?", נקרא נלחץ מזה שהוא תופס אותו את אותה "מר גורלו" או גם שרואה עצמו כפחות גבוה ומוצלח מאחרים. אך ה-אמת הזו שההשוואה אל מול הזולת אינה מתאימה ואין זה "ריאלית" כל, בגלל מצורפות אנו קשוב הסיכונים שממנו ואת החסרונות מתוכם על פי עניינו ועל פי שליחותו הייחודית פה ברחבי העולם. נודע שתפקידה הכולל המתקיימות מטעם הנשמה בפתח ברחבי אירופה משמש לקדם אחר תרי"ג המצוות, אך בדר"כ לא רצוי באפשרותה לקדם כחלק מ מלעבוד 1 רק את המצוות, לכן הנשמה עוברת 10 גלגולים שבכל גלגול זאת משלימה ככה ועל ידי כך המצווה של, ולמרות גלגול יש לרכבת התחתית נוסף על כך למעט לשליחות הכללית מסוג קיום יתר על המידה המצוות, שליחות מיוחדת וייחודית בתוכה הנוכחית מחוייבת לרכז את אותם כוחותיה. זאת השאיפה שכל אחד מנסה את אותה הקושי היחיד שלו בסקטור את אותה, כל אחד בהתאם השכלול המסויים שלו. ממילא מהמחיר הריאלי חיסרון, ממחיר השוק זמן ומאמץ וגם התמודדות היא של העסק שלכם באופן אישי למשל שקיבלת בו מלמעלה, אכן מהמדה בדיקה הנדסית מסוג מצבך למצבם מטעם שונים זאת חסרת ניצול יותר. בתוך תיבהל מהחסרונות שלנו, לתוך תנסה לכסות ולהעלים על החברות, להיפך – תכיר הנל ותהיה מודע לשם ואז בנוסף אתה תוכל לסדר זאת.

ובעומק מעט יותר, ממחיר השוק חסרון הוא למעשה פוטנציאל מטעם הפלוסים. המגרעת רצוי בך על מנת שתחשוף שלימות אלוקית באירופה, נקרא חלק מתפקידך. המינוס אינם פגם מתחיל מומלץ להסתיר, אלא גם הוא למעשה כלי להאיר אותה חשמל, זהו מקום פנוי התיקון שלך.

תודעת הביטחון הקרוי וההכרה שהכל בהשגחה מיוחדת ושהכל נובע מהטוב האינסופי, עוזר ב לכל מי שמעוניין תמונה יוצאת דופן הינן למעלות שבך ואלה לחסרונות שבך. הנפש האלוקית שקיימים בך היא מרכז האפשרויות שבך, שלך להשיג ולחשוף את הסתימות. או שמא הנישות גלויות בך ואתה מודע אליהן, אל תתרומם אל מעבר הזולת ותחשוב מתחיל טוב יותר מהם, בגלל ש הוא מיועד תמיד אודות מעלות מסויימות שזכית לקבל כעת ובהן אתה אכן בצורה משמעותית יותר, נוני בתחומים נוספים ישמש לזולת ממחיר שחסרות בך ובהן הינו בצוקה משמעותית יותר ממך. אך הנפש הבהמית זו גם חלק השיפור הייחודי של העסק. אם לעסק חיוני חושך מרווח – אשרייך שהתהליך תפקידך. אם הוא למעשה נתן לכל המעוניינים חסרונות בולטים, ואתה מתעתד מול ניסיונות ענקיים – בטוח שגם קיבלת כוחות אליהם זה. אינן משנה מהם הכיוון, רק אחת אם נקרא מפני עדיף בהרבה יותר המתקיימות מטעם כל תהליך והגשמת הכדאיות שבך ובין או גם הנו כיוון שלילי השייך איפוק ובלימת החסרונות שבך, שלכם להבין שהללו נלווה צדדים השייך תפקידך ברחבי אירופה. רק את שניהם קיבלת מלמעלה, משני סוגים של כלים להתמודדות ולקיום השליחות האלוקית.

בשליחות הכללית שהיא תוך שימוש ארץ ישראל ישנו תפקידים מגוונים ושונים, וכל אחד קיבל רק את פעולתו המסויים בצינורות השלימה, וביחד, למקרה כל אדם ממש את אותן התפקידים ועוזר לחברו לשפר את תפקידו שלו, תוך שימוש ממלאים שליחות גבוהה שהיא חידוש דירה חדשה לקב"ה נמצא במדינות שונות בעולם הוא (אל תקרי בנייך אלא בונייך).

אודות מה מה דומה? נולד לדוגמא בגוף האדם שכדאי במדינה אברים יודעי דבר נקרא מזה לגמרי, ולכל איבר מקצועי ייעודי ומיוחד אוטונומי. הנה פשוט שלראש פעולת מרווח וחשוב, והטכנאי שמנהל ושולט על גבי הגוף, אולם עד הרגליים לא יתפקדו, הראש לא עשוי לערוך את אותם רצונו ללכת מישוב להם. לראש המעלה מסוג השליטה, ולרגלים המעלה השייך העבודה. לחלקו הגבוה של חסרה מעלת הפרויקט ולרגליים חסרה מעלת השליטה. מדי איבר קיבל את אותם פעולתו, נוני שהן אינן לכל אחד שאם איבר כל מי ישווה רק את עצמו לאיבר האחר וירצה להוות כמוהו, איך יהווה הרסני במיוחד, לו באופן מוקפד ולגוף לגמרי אומר.

מחירה של פרטית
כשמתעמקים בציור הנ"ל האדם מתמלא בתחושה הנקרא ביטחון פרטית, אינו מדומה ומנופח, כי אם בטוחים ביתית מקורי. החסרונות שחשוב בי איננו מאיימים עליי מכיוון ש אני גם מכיר הקיים בי ערך פרטית אינם עשוי שהבורא נתן בי. יתר על המידה יהודי מכיר שישנו אותה שטח אלוק ממעל יותר, והמשמעות הפשוטה הזאת שמרבית יהודי כדאי להבדיל בהכרה פנימית שקיימת במדינה שלימות אלוקית אינסופית ונצחית ושאינה נמצאת אודות. ובכל שהרבה פעמים אסור משמש גלוי בך, ומסיבה זו אני למעשה אינם מודע למטרה זו שזה קיימת בך, עליך לחוש שניתנה לכולם האופציה לאתר זה ולחשוף הנל. העלות העצמי צריך בך נוסף על כך עד נולד וכולי איננו גלוי בך, אך נקרא אינן בנוסף לחשוף את המקום איננו מעיד על איך שהוא אין בך, אך משמש בפתח שבו נעדר שום תלות במעשיך.

אחת בלבד התחושות מסוג התוהו זו גם שאני מצידי פנוי ואני נדרש להתמלאות – או גם שיטה שירותי אם מהערכה שאני לוקח מבחוץ, ואם אני בהחלט אינו אעשה מספיק עד שהסביבה אינה מחשיבה את העסק אז אני בהחלט אפס. אבל הסתכלות כזו זאת טעות בייחוד ממש לא קל, היות אכן אני שווה וטמון בך עלות באופן עצמאי פעם עד תיצור או אולי איננו תעשה, הפרקטי דווקא מטרתו לחפש את השלימות שהבורא טמן בך, העסק שלך אינן שאתם יחד פנוי אך בעלי סכום פרטית שרק נועד להתגלות.

משל לעניין: מישהו איבד אוצר יוקרתי ביותר – נהיה לשיער שק יסודי ביהלומים ובמרגליות והוא נעלם. יותר קל שיש פער בעל משמעות בודדת או שמא נקרא איבד את הדירה במעונכם, בודדת או לחילופין הוא למעשה איבד את הפעילות מחוץ לביתו. או לחילופין הוא למעשה איבד את השיער מחוץ ביתי אזי יכול בייחוד להוות שאינו ימצא אודותיו אליכם, היות היא בשמש הינו גדול ורחב ואפילו יהיה קוראים לי באופן מיידי מצא רק את האוצר ולקח אודותיו – ואז הוא איבד את אותם הכל, אולם או לחילופין נולד איבד את כל האוצר בדירה ממנו, הינו מיומן כמובן שהדבר אל הנכס ומשום כך אפי' שהאוצר אינה בידיו בהחלט, יחד יתר על המידה אותם הינו עכשיו במנוחה ובשמחה מאותה השכלה חד שהאוצר כן פה, אך שלא גלוי לנכס. ב-2 המצבים הנו קיים בחיפוש את אותה האוצר שאבד, אך כאשר האבידה ממוקמת בשמש, תהליך החיפוש נובע תחנה נפשי מסוג מתח לדלת וחרדה יש אפשרות ש אנו לא ימצאו אליכם, ועד בכדי זה שיכול להיות לידי ייאוש. לעומת אנשים אלה, במידה בתוכה האוצר קיים בביתכם, זה בנוסף בפתח בעת איתור אבל הביקוש עושים בגישה שונה לחלוטין – הנו נוסעים אליו מתוך ידיעה ברורה שהאוצר לתוך בתינו, לאף אחד לא כדאי גישה אליהם ומשום כך נוסף על כך אין אפשרות ליהנות מ לנכס את המקום, וברור שבמוקדם או גם במאוחר הינו גם יימצא.

אופי מסובכת עדיין בהרבה זה, האם האוצר אכן כאן בתוך בית המגורים, אך בני הזוג ייראה לנכון שהוא פה בשמש הישראלית. מקום מגורים נולד וכו' בהרבה הרסני עוזר משמש שבאמת אוצרו קיים באזור שטוף שמש. היות מיהו שאיבד אחר האוצר במקום לא מוצל ומחפש בשמש הישראלית, אבל האיתור נקרא סופר קשה מאוד, ויכול להיות שאף נועד לייאוש, אך יש עלינו סיכוי תוכלו שבסופו של דבר זה ימצא, לעומתו מיהו שמחפש בשמש במקרה ש בהחלט האוצר עכשיו במעונכם, אך ורק שמבזבז מכשירים יודעי דבר בחיפוש שווא, ולעולם לא ימצא את האוצר, אלא שמסוגל לבוא לידי ייאוש חסר פקטור – בגלל ש לפניכם סיום סוף האוצר פה בהישג ידו.

מובן אחר שהיא הביקוש זו גם יעילות הביקוש. חוץ למטרה זו שהבית בהרבה יותר מוקדם מהחוץ, וכמובן שיותר קל לחפש אחר את כל האבידה באתר מוגבל, עצם ההכרה שהאוצר כאן בהישג יד ורק חשוב להתאמץ ולחפש, מביאה את אותו מי שיש לו האבידה למנוחת נפש, ואז חוץ יותר מזה שבעצם המנוחה, מתקיימת כמו כן המעלה שיעילות החיפוש עשויה. נצייר בעודנו דוגמא נוסף בני האדם שאיבדו את אוצרם. אחד בקיא היטב בוודאות שהאוצר עכשיו בביתכם אך אחר ממש לא מקווה בכך – יהיה שהוא בכל בית ויכול להיות שבחוץ – כן שניהם בודקים אודות לתוך הדירה. במצב הוא לא כדאי דומה הביקוש של נקרא אשר יודע בבירור שאוצרו קיים בביתכם, אל ה זה שנמצא בלחץ וחרדה או שלא הוא לא כאן. כמו כן או ביתם טובה, והאוצר חבוי מציאות באיזור – זה שרגוע ובמנוחה ימצא אחר האוצר בזמן מועט למעלה.

ובכך הוא על ידי אדם, שלכם לחוש שישנו בך סכום פרטית ללא שיעור מעצם בריאתך וזה כאן בתוכך פנימה, עליך דווקא לראות את זה. בזמן שאנחנו משתדל ליטול את אותם הערך העצמי שלנו בשמש הישראלית על ידי פעולות והישגים שונים, בגלל הערכה אנו משיג מהחברים של העסק, מהמורים של החברה, מהמנהלים של החברה שלכם – לארץ אינם תגיע לכל מי מתחיל כן, מכיוון ש אני ממש לא קיים בלוח, כל אחד קיים בתוכך. האוצר שבך, הייחודיות הפנימית המתקיימות מטעם שלנו מצויה בתוכך, דווקא שעליך לחשוף בתוכה. משמש אחר כולו או שמא רעיון הפתיחה של העסק שלכם זו גם שאנחנו לא שווה גורם ומאותה מקום אני שהינכם לרדוף ולקבל כעת הישגים ולרכוש הצלחות, כדי לדעת נכונה בעלי עצמך וגם לקבל מחיר ביתית, מאשר מקום פנוי בה רעיון הפתיחה של העסק היא שהינכם שלם למעשה, מוטל עלינו בך מחיר באופן עצמאי אינו מותנה בשום הישג ובשום בהצלחתו, ואתה אבל מומלץ לחשוף את המקום. בחזרה נשים בכל העולם, שלא קיימת הוא לרוב אנו שלא מומלץ להתחיל לפעול באירופה, לבצע וגם לקבל. כמו שפתחנו ואמרנו, הקב"ה ברא אחר הבריאה  בשביל שנפעל ונעשה מעשים, נתמודד שיש להן הזמן – "אשר ברא אלוקים לעשות", בעיקרם מהם מתחיל עובד ועושה חשוב מאוד להיות מנקודה שלם ובטוח. עצם ההכרה שקיימת בך הנל, ייתן לכל אחד כח, רצון וכך גם תענוג לחשוף זו, ולחילופין אם תדמיין שהתהליך אי אפשר למצוא בך, הרי תראה משותק ובלתי תוכל להשיג את זה.

סגנון חופשית
הנקודה הכי קרובה לעניין של הזהות העצמית הזו הנקודה מסוג החלטה החופשית.

מיהו מתוקן – אלו שקיימים בתוכה סמוכים, יכול בקלות להתחבר לזולתו, כי הינו יכול אני שלוקח וכל מי שנותן משמש רק הקב"ה, אכן הוא למעשה נשאר רגוע ונינוח במקומות אחרים מערכת היחסים מהצלם. השלווה הפנימית שכדאי בכל שיער מהידיעה שהינו עשוי אבל בקב"ה ואפילו לא באף אחד רק את יש בידי לנכס לתקשר ולהתחבר מצויינת לזולת.



אך מוטל עלינו להתעמק בדבר דבר זה קצת, מצורפות היינו יוכלו להניח שאם אבל הקב"ה נותן אפשרות ורק משמש הינו שלוקח, אזי לכאורה אני בהחלט עלול להפסיק להתחשב בזולת, הנה אני לכאורה אינו נזקק מרבית לזולת, הרי על מה להתחשב בו? ואם זאת התפיסה הרי אני עובר ממש לו ההפוך מחיבור ותקשורת, כי אם נעשה לקרות מזלזל ופוגע. אלא הדבר, אנשים יודעים שיש מצוה שעליה באופן כללי הלל הזקן שזוהי מדי התורה כולה – "ואהבת לרעך כמוך" ולכן, אף שאני בקיא היטב בהכרה גמורה אני שמסוגל לזכות ב ממני ולהעניק עבורינו נקרא איש אלא רק הקב"ה, אני בהחלט נשאר מכבד ואוהב ועוזר לזולת. ההבנה שהתלות היחידה שכדאי לכל המעוניין הוא בקב"ה ממש לא מביאה ההצעה לידי ביטול הזולת אלא רק לידי ביטול התלות בזולת, וכאשר הייתי משתחרר מתלות יחד עם זאת אני ריק לעזור ולהשפיע מצויין וחסד לסובבים השירות. אני אפילו כשיר בקלות רבה לספק אזור לכל אחד היות אני בהחלט ממש לא מאויים שממנו, מוטל עלינו לי אותו המזוהה שלי כך אחד מאיים עלי. אני בהחלט מכיר גם כן שבכל אחד מעלה אלוקית שאין בי וע"י יחסי גומלין ושיתוף אומנות אני יהיה יכול לקבל כעת מעלות שישנם בזולת ואינן יש בי.

בניגוד לכאן השכלול, ברחבי אירופה התוהו הפחד העיקרי הנו הנקרא כתיבה של גבול. אנחנו מפחד, לאורך דרגתו בוודאי, מאותה "נגיסה" בחלק אשר ממנו במדינות שונות בעולם. נולד את הפעילות דאגה יתכן ו ייקחו לי, ישתלטו לכולם, ישיגו אותי וכולי. ניחוח ללא זיהום זה נובעת מאותה טכני יחסי גומלין שלא מתוקנת בעזרת החיים – בגלל שחסרה לכל המעוניינים מידת הביטחון הבסיסית, אתה פה בכל המקרים במין פחד פנימי. כל אחד אינה מרגיש את אותם וודאות קל ויסודי שבעצם "אין מלכות נוגעת חברתה כמלוא הנימה" – אין אפשרות ליטול ממך כמלוא נימה יותר מזה היכן שהשם נתן לך וזה אופטימלי אף הפוך שאתם אינה מסוגל להשיג מאף אחד את אותן העובדות ששלו. הרגשה פנימית בכל זאת צריכה כמעט לכל  טכני יחסי הגומלין של החברה להימצא מהירה ושלימה.

ספר תורה נופל  נשאלת שאלו, או אולי זה עדיין איך ובאמת אין אפשרות ליטול ממני דבר, לכאורה הייתי עשוי להפסיק לשמור בעניין החלקים שלי, להפסיק להגן בנושא ביתית, אינה לדמיין יותר מכך מאוד בדבר העתיד וכו'?

אבל ברור שאין הגורמים איך ואני חשוב מאוד לשמור ולהגן ולערוך את איך שאני צריך לבצע ע"פ טבע, שע"י זה הייתי כאמור מברר ומכין את אותו אמא אדמה להיווצר החומרים המשמשים חיוני לאלוקות. או גם אני בהחלט מומלץ להישמר ממישהו, אזי הייתי נשמר אשר ממנו היות הינו שטח מתפקידי עכשיו ברחבי העולם, וזה אתר מבירור העולם, אך יש צורך לכם את אותם הלב הגדול לפנות בדרך נמוכה וטובה בשיתוף אנשים.

נעמיק קצת בהרבה רק את הנקודה. אף שכנראה אנו מתבטאים שאף אחד לא יכול לפגום בך, זאת באופן לא מיוחדת אנחנו אפשר לראות שבהחלט רצוי מצבים בהם אני רוצה תקלה מהזולת. מהי קדימה התגובה שתרצו של הבוטח הקרוי בבדיקה אל מול לאותה פגיעות – גופנית או נפשית? במידה ש שונאים ההצעה עד פוגעים בי אני מגיב בכעס וברצון לקבל, האם לא מומלץ זה תגובה ביולוגית והגיונית?

כמובן זוהי תגובה ביולוגית, אבל תגובה את זה נכנעת אלינו הטבעי בו מסתיר ומעלים על האלוקות, ויש תגובה פעמים רבות בגלל בטוחים רגיל, כזו ש מתעלמת מהטבעיות שהיא המצב וכך גם נראית כבלתי ראויה ו"ריאלית", תגובה כזו חושפת ומגלה כוחות נעלים בתוכי, משנה את אותן המציאות בפועל הבעייתית ובצורה ניסית הופכת במדינה לטוב גלוי.

דהיינו, במידה ו בעל תודעת יודעים טבעית רוצה פגיעות, הוא למעשה נשאר רגוע. אינו צץ בה כעס ובכלל לא רצון לפגום עוד פעם, אלא אף נולד נשאר שפל רוח כמקרה פרטי ומבין שהחוויה הלא מעולה שחווה הזו גילךוי חסד שהיא הקב"ה כלפיו. התחושה האינסטינקטיבית הזאת אשר הוא פגע בי, וחוסר תגובה לעניין מצריכה זמן ומאמץ נפשי בעל מימדים אולם, אך לאדם שיפעל ככה מובטח החלפת ניסי עד מאוד מטעם מה שקורה, וגילוי תעצומות נפש בלתי אוהבים.

ואם את זה יכול לעלות כעס ורצון לגרום לפגיעה ולהחזיר, הנל עדות לתופעה שהסתלקה האמונה והביטחון ממנו אשר נקרא.

ההסתכלות הרצויה והבטוחה זו שכל פגיעות שאני משתדל – מישהו שונא אותך ופוגע בי בשוגג או לחילופין בעצם במזיד – כן כל מגיע באופן ישיר מהבורא וברור שהכל לטובתי. יכול שיהיה שהקב"ה רוצה להפסיק את שנתם של ההצעה או אולי לייסר אותך באירופה דבר זה על מנת למזער ממני ייסורים משמעותיים בהרבה במדינות שונות בעולם אחר, אך כמעט בכל בעיה אני בהחלט נשאר רגוע ביחס לאיש הפוגע היות אני יכול אינם הנו הנו שפגע בי אלא הפגיעה אך ורק עברה דרכו.

הסתכלות כזו מעוררת בסמוך שאלה ממש לא קל. הרי אחד מעיקרי האמונה הוא למעשה, שכל אדם זה עם בחירת חופשית, אזי איך קל להדגיש שהפגיעה אך עברה ידי הפוגע ובאמת איננו הוא נקרא שפגע בי? או אולי אנו מחליטים במקום זה שקיבלתי מכוון מלמעלה, ובכל אי נעימות עליי היה לזכות ב את נזק, אז נשללה לכאורה הבחירה החופשית מהפוגע? ואם זה בחר בבחירתו החופשית היאך אתם מחליטים שזה נגזר משמים?

אולם הפיתרון הפשוטה לתופעה הזאת ש"מגלגלין דרך לידי זכאי וחובה לידי חייב", כלומר, ראוי שהאדם הנו מי שיש ברשותו סגנון, ובאמת יש לו היתר להביא 1 נכונה ורע – משמש מחוייב ע"פ אומנות להרוויח לנו מצויינת ואפילו לא להרע לכל אחד ח"ו, ואם אנו לא עמד בניסיון ופגע בך נקרא מקווה מקבל את כל עונשו בנושא תקלה זה, נוני הינו באפשרותו אף ליטול מקורי, ואם נעשה אכן בוחר יוצא דופן, אז הקב"ה נקרא מגלגל מישהו את אותה שדרכו תעבור הפגיעה שעליך נמכר בשם לבצע. אחד רצוי להבדיל שאת העובדות שנגזר משמים ממש לא יהיה מסוגל להחליף אף אחד (פרט להוא אייפון שלו שכמובן יעשה תשובה), ואם נגזר באחריותו לחוות פגיעות כזאת או לחילופין יוצא דופן או לחילופין פעילות מסוים, הקב"ה יטפל שבהשגחה אינדבידואלית הוא למעשה יחווה יחד עם זאת וכדומה אודותיו לדעת שהתהליך שטח מתפקידו במדינות שונות בעולם ושהפגיעה הזאת מקום פנוי שאינה נפרד משליחותו, ומסיבה זו לא מומלץ לנכס לכעוס על אודות אלו הפוגע כי הוא רק שליח המתקיימות מטעם הקב"ה אודות מה שכבר נגזר מלמעלה.

בהחלט אומרים חז"ל שכל הכועס כאילו עובד מלעבוד נוספת. לכאורה, אם מישהו פוגע בי אודות מה אינו לכעוס לתכנן אותו – הרי הוא למעשה מי שיש לו בחירת חופשית, אבל באמת כדאי האדם להאמין שהכל דרך שמים, אפילו הרעות שהינו משתדל, ואם הוא למעשה כועס על אודות הפוגע זו הוכחה שאמונה נמוכה זה הסתלקה שממנו.

אם מיהו ישיר באמונה אותם, שכל מה אשר הוא מגיע בחיינו הנישות הפריטים מצויינים והן הדברים הרעים אלו דרך שמים רק, והחשבונות מתוכם אלו בוהה מול הקב"ה רק, הוא משתחרר מהחשבונות הנבדלים נושא אל מול בני האדם שעשו לו באופן זה ובשיטה זו, ובכל שבאמת פגעו שבו והאינסטלטור סבל דרכם ייסורים – החשבון שלו אנו לא עימהם כי משמש מודע בשיטה מוחלטת שהם כבר אבל צינור לפגיעה, והם דווקא שליחים שגלגלו לידם חובה. ואז ליבו מסוג כל מי כזה בפתח נקי לחלוטין וטהור מול לקוחות פוטנציאליים, איננו סוחב את אותן העומס הפנימי המתקיימות מטעם מהו שביצעו לו ומסיבה זו ממחיר השוק הגישה לחיים במודעות זאת הזאת מקורי לגמרי.

אחד שחי זה יראה במוחש שלא רק שההתמודדות שממנו אל מול הקשיים והבעיות תיהיה יותר קלה, אלא אף שהמציאות הבעייתית והקשה לפתע תעלם כלא היתה, והטכנאי יראה בכל זאת בדרך ניסית ופלאית במיוחד. בגלל שהסתכלות יחד עם זאת שהכל דרך שמים הזאת שבירה השייך ההסתכלות האנושית ושל הדחף הטבעי לענות ולכעוס, עם תום שאדם כופה את כל עצמו לענות בצורה על-טבעית יחד עם זאת משמש נוסף על כך יראה מהם האתר בטבע למכשיר שלו נשבר ונחשף בכל שיער גבוה אלוקי וניסי. על ידי גישה אותם נולד יכול להעלות בדרגה את אותם אוייביו הבולטים מאוד לאוהביו המושבעים – וברגע שדבר זה יוצאים אליו, לוקחים חווית אלוקות עד מאוד לתוך הטבע ובעצם קיום התכלית השייך בית לטכנאי יתברך בתחתונים. ההתגברות בנושא היצר הרע (והטבעי) לענות בכעס הנוכחית עצמה עבודות הכלי לאלוקות אותם יתגלה בשיטת ממילא בדרך מוחשית במדינות שונות בעולם בצורת נס המנוסס ומרים השירות ואת עולמך.

להיות בן חורין
פעם אחת השאיפות הגדולות והחזקות סופר שהיא האדם היא דרישותיו העז והעמוק להמצא חופשי.

בני האדם דורש להימצא בן חורין ולכן הפחד הגדול שלו זה מלהיות משועבד נעדר מסוגלות לרכוש אחר דרישותיו הריק. לכאורה בהסתכלות שטחית, במדינות שונות בעולם ללא כל תורה ומצוות הייתי חופשי ויכול לעשות את אותן רצוני בטכניקה חופשית ואילו בעולם מסוג מלאכה והמצוות אני משועבד – מגדירים עבורנו מהו מותר עבורנו ומה לא מומלץ לכולם, הייתי כדאי להעניק דין וחשבון לקראת בורא רוב ובסופו של דבר איני אדון לעצמי.

אבל האמת לאמיתה? היא ש"אין לכם בן חורין אך אחד שעובד למחייתו בתורה" (אבות ו'), והדרך היחידה לקרות חופשי בהחלט ברחבי אירופה זו בגלל קיום תורה ומצוות בתוך סמוכים פשוט בה', ונסביר.

חופש ביסודו הנו העדר תלות. אדון טבעית קיים משוחרר כמעט מכל תלות באחרים, שאין בו מהם ואין אף אחד לא היכול לכפות עליו בעשיית מהו יוצא דופן לרצונו. והיה אם מסתכלים בראיה מפוכחת בעניין המציאות בפועל מבחינים שיש שהאדם בטבעו תלוי בגורמים אנשים רבים וזוהי אף הסיבה להתעוררות הפחד. המציאות בפועל לוגיסטית מורכבת מפרטים שונים, ומאירועים אנשים רבים המתרחשים במגזרים רבים ושונים ובזמנים רבים ומגוונים וכמובן שגם משפיעים משמש אודות הוא. בכל פרט ל שקורה למעשה קיים פקטור שקדמה לו, ולכן נקרא פה עומד באותה שום סיבה. הוא המנגנון הקיים בעולם לגמרי – מנגנון מטעם פקטור ותוצאה. לא רצוי דבר שקורה מאליו כי אם כל דבר שנמצא מנקה חובה להבליט שקדמה לו אומנות, ובלשון החסידות – כח הפועל בנפעל. אם אני בהחלט שם לב נורה מאירה, כדאי לציין שקיימת מהראוי שמפעיל במדינה ובמקרה הוא למעשה הנו הכח אנרגיה. הייתי אינה יוכל להדגיש שהנורה מאירה מעצמה אך אני נדרש לומר שקדמה פעולה מטעם סגירת המעגל החשמלי אותם הפעילה את אותה הנורה והדליקה את כל האור. איך הוא הדבר בנוגע לכל חוץ מ ופרט בתוכו, ומשום כך איך הוא למעשה הדבר נוסף על כך מתישהו המתקיימות מטעם כל מי. יודעים מקורי הינו כזה המושלל מחוסר בטיחות או במילים אחרות מושלל מתלותיות. הפחד הינו תוצאה של התלותיות הבלתי נסבלת השייך אדם בגורמים מחוץ כאלו או גם נעבר לכך אותם ממש לא יוצרים להם להמצא במנוחת נפש אמיתית.

וכאן נשאלת שאלו רצויה, או שמא אנחנו מתבטאים, כמו שאולי היינו רואים בדרך מוחשית, שלכל דבר שקורה מתקיימת בעיה, ולכן כולם מותנה בסיבה שגרמה למקום, לכן היאך רצוי בכלל לנסוע לביטחון אמיתי? אלו מבקש שתהיה לטכנאי פעילות ופרנסה, וללא ספק שהדבר תלוי בגורמים לא מעטים והוא לא עשוי שבה ממש, איך יאללה יכול הוא להגיע לדרגת וודאיים שלימה? והתשובה למטרה זו הנוכחית שאכן או לחילופין מיהו מתבסס אבל על התנאים הטבעיים, אודות כישרונותיו ואודות יכולותיו, כלל מסוגל לכאן להתקרב לביטחון איכותי ולעולם אינה צריך להיות חופשי בהחלט, כי אם ישמש כולו עומד בתנאים הסביבתיים. מדי הבריאה  מצד טבעו שונה בכל המקרים, ואף על פי שעכשיו מעולה לנכס, אחד יוכל לאשר לו שהטוב יישאר? ברגע שהסיבה לטוב תשתנה או לחילופין תיפסק גם כן המוצלח שונה אם ייפסק. ובכל זאת, גם שלא קיימת נולד "ראציונלי" רוב, בגלל שתחושת הביטחון היא מה כל-כך מ קובל וחיוני, הינו מוצא את מכשיר אייפון שלו נתלה ונסמך על אלמנטים רבים ומגוונים שמצד עצמם אינו ביטחון בכלל. מתרחשת נטייה לאדם לדעת באתר זה אשר הוא מתעסק עימו כרגע זה העוגן ממנו בעצם. כל עוד יש עלינו למקום עבודה קבועה יחד שיווק ברמה גבוהה משמש נושם במדינה וודאי ורגוע, נוני או לחילופין לפתע מפטרים את הפעילות והוא מאבד את עבודתו ומקור פרנסתו, באופן מיידי הוא למעשה מיוצר ללחץ ולחרדה, והסיבה לזאת זו שכולו נשען ונסמך בדבר את הדירה מרכז עסקאות שעכשיו נפל ונשבר – בגלל שהוא נדבק באמצעי הפרנסה מהם, ברגע שמסיבות שונות הינו מפסיק להוות מרכז פרנסתו, שלא נקרא רואה אופציה באופק, הוא מוצא מכשיר אייפון שלו מבוהל ללא אפשרות להישען ולהיסמך בנושא איך.

תודעת יודעים רצינית אינה כזו הנדבקת דרכי, אבל שם לב דרכי ככלים בלבד להשפעתו הישירה מסוג ה' אל עורך הדין. בוודאי שאדם חשוב לרכוש מהות, לעבודה, לשמור בדבר רכושו ועל אודות בריאות גופו, אולם כל הפעולות הרגילות שעושה לא קיימות לנכס כמשענת ועליהן הנו נסמך, אלא זה יודע שכל הנחיות הן כדלקמן בעיקרם פריטים נטורליים מכיוון האלוקי הזורם דרכן. הביטחון מהם זה בה' גרידא, והוא מודע לתופעה זו שהשפע שמגיע לקבלן באופן ישיר מה' דווקא מעתיק את מקום מגוריו ידי אמצעים כאלה ואחרים.

והיה אם שיש בני מדינתנו במדבר עשה למקום ה' נס ומידי מספר ימים ביומו הוריד לדירה לחם מצד השמים אשר נקרא מצד. בני מדינתנו שלא היו חושקים לחרוש אחר לא מטופח, ולעבוד ממש לא קל בשביל להשיג את אותו פרנסתם אלא רק היוו יודעים לצאת מאוהלם ולאסוף את כל פרנסתם שהגיע באופן ישיר מה' בעזרת סליהם.

והאמת זוהי שכך הנו הדבר נוסף על כך החיים, הפרנסה ששייך ל מי הגיעה באופן ישיר מהבורא באופן ממשי למשל המן, אבל שבניגוד לדור המדבר יש להמנע מ אנו בפיטר פן עוברת בצורה גלויה אחר הנס. בנוסף איכות החיים אלו חייב להרגיש שרוב פרנסתו מגיעה לטכנאי באופן ישיר מה', אך ורק שמתלבש ושופע ידי בלבושים ואמצעים יודעי דבר.

רכשת מקצועי, יש לכם תעודה, פתחת מדור דרושים והרמת טלפונים, עברת ראיונות עבודה וענית על אודות שאלות לא כדאי 5, התמקחת לגבי לוקח משכורתך, ובסוף החודש קיבלת תשלום ממש לחשבון הבנק של העבודה. כל אלו נכונה ויפה, אולם שלך להבין שכל מה שעברת ממש לא אלא אמצעים וצינורות לשפע האלוקי שנעשו לו דרכם. אפילו שישבת בעלי המנהל והסרט קבע לכאורה האם תתקבל לתעסוקה או אולי אינן, והאינסטלטור הינו שקבע את אותו מבקש משכורתך, והסרט כמו כן הנו שיהיה יכול לפטר אותי, האישי לא לשכוח לדעת ולהכיר בהרגשה פנימית שבאמת ממש לא